ALGEMENE VERHUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN EXPOBULL BV

 

Artikel 1 :TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertesen overeenkomsten tot verhuur/huur en verkoop/koop van roe- rende zaken tussen Expobull B.V., gevestigd enkantoorhou- dende te Vught aan de Reigersbekstraat 2, nader tenoemen de Verhuurster/Verkoopster, en haar opdrachtgeversnader
te noemen deHuurder/Koper.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden al- leen, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen deVerhuur- ster/Verkoopster en de Huurder/Koper isovereengekomen.

 

Artikel 2 :TOTSTANDKOMING
Alle offertes zijdens de Verhuurster/Verkoopsterzijn geheel vrijblijvend.
De overeenkomst tussen Verhuurster/Verkoopsteren Huurder/Koper komt tot stand door het origineel (of een af- schrift) van de offerte voor akkoord te ondertekenen enaan de Verhuurster/Verkoopster te doen toekomen dan weldoor een mondelinge opdracht van de Huurder/Koper en schrifte- lijke acceptatie daarvan door deVerhuurster/Verkoopster.
Wijzigingen en/of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen deVerhuurster/Verkoopster en de Huurder/Koper zijn overeengekomen.
De overeenkomst vermeldt:
a de zaken, welke het onderwerp der overeenkomst vormen,

b de huurprijs/koopprijs, c de huurtermijn,

d de afgiftedatum van de zaken, e het afleveringsadres,

f de ophaaldatum van de zaken,

g andere voorwaarden betrekkelijk tot de overeenkomst; h de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;

 

Artikel 3 :AFGIFTE
Verhuurster/Verkoopster is verplicht tot afgifte vande gehuurde/gekochte zaken in het overeengekomen aantal en in de overeengekomen staat op de overeengekomen datum van afgifte.
De afgifte geschiedt zowel in als buiten Nederlandop het door Huurder/Koper aangegeven adres, tenzij schriftelijk tussen Verhuurster/Verkoopster en Huurder/Koper andersis overeengekomen.
De zaken worden vervoerd op een doorVerhuurster/ Verkoopster te bepalen wijze, tenzij schriftelijk andersis overeengekomen.

De afgifte geschiedt op het afleveringsadres uitsluitend op de begane grond.
Ten bewijze van de afgifte wordt doorVerhuurster/ Verkoopster een geleidebon in duplo bijHuurder/Koper achtergelaten, waarvan een door Huurder/Koper getekend exemplaar wordt teruggenomen. Indien Huurder/Koper ten tijde van afgifte niet op het afleveringsadres aanwezig is voor de In ontvangstneming van de zaken en ook niemand voor
of namens hem, worden de zaken op de plaats van afgifte door Verhuurster/Verkoopster ter beschikking vanHuurder/ Koper gelaten. In dat geval zal een geleidebon worden achtergelaten, doch bij verschil van mening of afgifte al dan niet heeft plaatsgevonden, rust alsdan op de Huurder/Koper het bewijs, dat afgifte van de geleidebon c.q. de zaken niet heeft plaatsgehad.

 

 

Artikel 4 : RECLAME
De Huurder/Koper is verplicht tot in ontvangstneming van de gehuurde/gekochte zaken en wel ten tijde van de afgifte door Verhuurster/Verkoopster op hetafleveringsadres.
De Huurder/Koper is verplicht om zich bij in ontvangst- neming van de gehuurde/gekochte zaken onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat van de zaken.
Reclames dienen op de door Verhuurster/Verkoopster tebe- houden geleidebon vermeld te worden, bij gebreke waarvan alle aanspraken jegens Verhuurstervervallen.

Ook zonder in ontvangstneming door of namens Huurder/Koper heeft Verhuurster/Verkoopster aanhaar verplichting tot afgifte van de zaken in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat voldaan, indienVer- huurster/Verkoopster de zaken op de plaats van afgifteter beschikking van Huurder/Koper heeft gelaten. In dat geval worden de zaken geacht in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat te zijn afgegeven. Bij geschil van mening over afgifte al dan niet in het overeengekomen aan- tal en de overeengekomen staat, rust op de Huurder/Koper het bewijs, dat de zaken niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat zijn afgegeven.

 

Artikel 5 : VLOERBEDEKKING
Indien de gehuurde/gekochte zaken bestaan uit vloerbe- dekking en deze door Verhuurster/Verkoopster gelegdwordt, zal hiervan in de overeenkomst mededeling worden gedaan.
De Huurder/Koper dient ervoor te zorgen, dat bij het leg- gen van vloerbedekking de vloer schoon is. Indien de vloer

niet voldoende schoon is, zulks ter uitsluitende beoordeling vanVerhuurster/Verkoopster,zijnallehieruitvoortvloeiende kostenenschaden,hoeookgenaamd,voorrekeningvan Huurder/Koper.

DekostenvanhetleggenvanvloerbedekkingdoorVer- huurster/Verkoopsterwordenindeovereenkomstvastgelegd.
Snijwerkdatonvermijdelijkisbijhetleggenvanvloerbe- dekking,zulksteruitsluitendebeoordelingvanVerhuurster/ Verkoopster geschiedt geheel voor rekening vanHuurder/ Koper.Dekostenhiervanbestaan,naastdehuurprijs/koop- prijs,uithetarbeidsloonvoorhetversnijden,alsmedeuitde nieuwwaarde van de versnedenvloerbedekking.

 

Artikel 6 : OPHALEN
6.1 Na afloop van de huurtermijn is de Huurder verplicht de gehuurde zaken aan Verhuurster op deovereengekomen ophaaldatum terug te geven in het aantal en de staat van

in ontvangstneming (behoudens normale slijtage) en op de plaats van afgifte door Verhuurster, tenzij –voor watdit

laatste betreft- uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen- gekomen.

Normaliter zal de ophaaldatum van meubilair uiterlijk de eerstvolgende werkdag na afloop van de huurtermijn vóór

10.00 uur zijn, indien niet schriftelijk anders is overeenge- komen. Vloerbedekking wordt door Verhuurster uiterlijkde eerstvolgende werkdag na afloop van de huurtermijn op- gehaald, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen. Een werkdag kan ook een zaterdag zijn. Ophalen op zon- en feestdagen geschiedt tegen een meerprijs na uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Ten bewijze van de teruggave wordt door Verhuurster een retourbon in duplo opgemaakt, waarvan één exemplaar aan de Huurder wordt afgegeven. Indien Huurder op het afleveringsadres niet aanwezig is voor de teruggave van
de gehuurde zaken en ook niemand voor of namens de Huurder, worden de gehuurde zaken op hetafleveringsadres door Verhuurster teruggenomen, indien toegang totde

zaken mogelijk is. In dat geval zal zo mogelijk een retourbon worden achtergelaten.

Op de retourbon wordt het aantal teruggenomen zaken vermeld en in welke staat deze verkeerden op het moment van ophalen.
Indien Verhuurster op de ophaaldatum om welkereden dan ook, zulks ter uitsluitende beoordeling vanVerhuurster, (onder andere vanwege afgesloten kasten, bureaus, vastlig- gende tegels, enz.), niet in staat is de gehuurde zaken op het afleveringsadres op te halen, is Huurder verplicht deze
gehuurde zaken binnen één week na de ophaaldatum franco huis aan Verhuurster toe te zenden, verpakt inovereenstem- ming met de aard van de zaken en de wijze van transport.

Voor iedere dag, die verstrijkt na de ophaaldatumzonder dat de Verhuurster de gehuurde zaken terug heeftontvan- gen c.q. heeft kunnen ophalen, is de Huurder een bedrag verschuldigd gelijk aan de totale huurprijs gedeeld door
het aantal dagen dat de huurtermijn geduurd heeft, zulks onverminderd de aansprakelijkheid van de Huurder voor verdere schade opkomend aan de zijde van Verhuursteren voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk terug- geven van de gehuurde zaken, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk teruggeven.

 

 

Artikel 7 : RISICO-OVERGANG
De gehuurde/gekochte zaken zijn vanaf het moment van afgifte door Verhuurster/Verkoopster (zie artikel 3)volledig voor rekening en risico van de Huurder/Koper. In hetgeval van verhuur blijven de zaken tot het moment van retouront- vangst door Verhuurster (zie artikel 6) voor rekening enrisico van deHuurder.
Zolang de gehuurde zaken voor rekening en risico van de Huurder zijn, is deze verplicht de zaken voor eigen reke- ning te verzekeren tegen diefstel/beschadiging/tenietgaan.
Indien de gehuurde zaken getransporteerd worden in de onder artikel 7.1 bedoelde periode, is de Huurder verplicht de zaken beschermend te verpakken in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van het transport.

 

Artikel 8 :AANSPRAKELIJKHEID
De Huurder is verplicht iedere vermissing, diefstal, ver- lies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, met betrekking tot de gehuurde zaken onmiddellijk bij aangete- kend schrijven aan Verhuurster te berichten en dedaardoor ontstane schade aan de zijde van Verhuurster volledigte vergoeden, met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de gehuurde zaken zelf ten hoogste de nieuw- waardebedraagt.
Beschadigde gehuurde zaken worden gedurende ten hoogste dertig (30) dagen na de datum waarop de schade bij factuur in rekening is gebracht bij de Huurder doorVerhuur- ster ter beschikking van Huurder gehouden.
Iedere aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van de gehuurde zaken, is ten opzichte van de Verhuurster geheel uitgesloten. Het gebruik van de gehuurde zaken is volledig voor rekening en risico van de huurder.

De Huurder vrijwaart de Verhuurster uitdrukkelijkmet betrekkingtotallevorderingen,diejegensdeVerhuurster aanhangigwordengemaaktdoorderdenterzakedehuur
enhetgebruikvandegehuurdezakeninderuimstezindes woords.

 

 

Artikel 9 :EIGENDOM
Allegehuurdezakenzijnenblijveneigendomvande Verhuurster. De Huurder is niet gerechtigd zonderuitdruk- kelijkeschriftelijketoestemmingvandeVerhuursteromde gehuurdezakenteverhurenofanderszinstebezwaren.Alle schade voor Verhuurster, die het gevolg is vanhandelen
vanHuurderinstrijdmetditartikel,isvoorrekeningvande Huurder.

Verkoopsterbehoudtdeeigendomvanalledoorhaar geleverdezaken,totdatdeKoperalzijnverplichtingen
uitdeovereenkomstendezealgemenevoorwaardenis nagekomen.

IndiendeKoperenigeonderartikel9.2genoemdever- plichtingnietnakomt,isVerkoopstergerechtigd,naingebre- kestellingvandeKopereneenredelijketermijnomalsnog aanzijnverplichtingentevoldoen,dezakenterugtehalen.
DeKoperisgehoudendeondereigendomsvoorbehoud geleverdezakenmetdenodigezorgvuldigheidenalsher- kenbaar eigendom van Verkoopster tebewaren.

 

Artikel 10 :ANNULEREN
DeHuurder/Koperisgerechtigddeovereenkomsttot uiterlijk drie (3) dagen vóór de datum van afgifte vande gehuurde/gekochtezakenschriftelijkteannuleren.Lateran- nuleren is nietmogelijk.
Bij annulering is de Huurder/Koper steedsgehouden aanVerhuurster/Verkoopsterallemethetoogopdeovereen- komstgemaakte(on)kostentevergoeden,alsmedededoor Verhuurster/Verkoopster geleden winstderving, diewordt gefixeerdop10%vanhet–zonderdeannulering-doorde Huurder/Kopertebetalenbedrag,tenzijuitdrukkelijkanders
isovereengekomen.

 

 

Artikel 11 :BETALING
Betalingvanallefacturendienttegeschiedeninwettig Nederlandsbetaalmiddelzonderaftrekvanenigekortingen, indiennietschriftelijkandersisovereengekomen,àcontant. Allekostenverbondenaandebetalingzijnvoorrekeningvan deHuurder/Koper.
De Verhuurster/Verkoopster is steedsgerechtigd, ongeachtdeovereengekomenbetalingscondities,omvóórof tijdensdeuittevoerenovereenkomstvoldoendezekerheid voordebetalingteverlangen.WeigertdeHuurder/Koper Verhuurster/Verkoopstervoldoendezekerheidteverschaffen danisVerhuurster/Verkoopstergerechtigddeovereenkomst teontbinden,onverminderdhetrechtvandeVerhuurster/ Verkoopster tot vergoeding van schade enkosten.
IndiendeHuurder/Koperniettijdigaanzijnbetalingsver- plichtingenvoldoet,isdeHuurder/Kopervanafdedatumvan defactuuroverhetopenstaandefactuurbedrageenrente
van1%permaandofgedeeltevaneenmaandverschuldigd totopdedagderalgehelevoldoening,ongeachtdeovereen- gekomenbetalingscondities.

VoortsisdeHuurder/Koper,indiendeVerhuurster/ VerkoopsterdevorderingopHuurder/Koperterincasso uithandengeeft,allebuitengerechtelijkeengerechtelijke
kostenverschuldigd,welkezullenzijngemaaktomHuurder/ Kopertotbetalingovertelatengaan.Debuitengerechtelijke kostenzijnminimaalgelijkaanhetincasso-tarief,zoalsdit alsrichtlijnwordtgehanteerddoordeNederlandseOrde

vanAdvocatenteverhogenmetnoodzakelijkekostenals informatie-opvraginguitRegisters,inschakelenvanrecher- chebureaus endergelijke.

EenbetalingvandeHuurder/Koperstrekttotvoldoening van de oudste bij Verhuurster/Verkoopsteropenstaande vorderinginclusiefrenteenkosten.Peropenstaandevorde- ringstrekkenbetalingeneersttotvoldoeningvandedaarop betrekkinghebbenderenteenkostenenpasdaarnaophet factuurbedrag.
DeVerhuurster/Verkoopsterisgerechtigdtothetzenden vandeelfacturen.Voordezedeelfacturengeldthethierboven onder de artikelen 11.1 tot en met 11.5 opgenomenein
gelijkematealsvoortotaalfacturen.

 

 

Artikel 12 :GESCHILLEN
OpalleovereenkomstentussenVerhuurster/Verkoop- sterenHuurder/KoperisNederlandsrechtvantoepassing.
Inallegeschillen,welketussenVerhuurster/Verkoopster enHuurder/Koperzullenontstaan,isdeArrondissements- rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd hiervan kenniste nemen,danweldeRechtbankvandewoonplaats/vestigings- plaatsc.q.werkelijkeverblijfplaatsvandeHuurder/Koper, naarkeuzevandeVerhuurster/Verkoopster.Indienopbasis vanregelsvandwingendrechteenandererechterbevoegd
isvanhetgeschilkennistenemen,dienthetgeschilaandie rechter te wordenvoorgelegd.